Regulamin Sklepu GIGAM.PL

obowiązujący od dnia 1.10.2017 r.

I. Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady składania zamówień oraz sprzedaży towarów za pośrednictwem sklepu internetowego GIGAM.PL, zwanego dalej Sklepem Internetowym, znajdującego się pod adresem http://www.gigam.pl. Zarejestrowanie się w Sklepie Internetowym i złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją tegoż regulaminu.
 2. Sklep Internetowy GIGAM.PL jest własnością firmy GIGA Multimedia Eugeniusz Sienicki z siedzibą w Warszawie (02-384) ul. Włodarzewska 65B, działającym na podstawie NIP 526-165-01-36, REGON 012802380, zwanej dalej Sprzedającym.
 3. Osoba składająca zamówienie, zwana dalej Kupującym, może być osobą fizyczną, prawną lub jednostką organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Użyte w niniejszym regulaminie określenia Kupujący oraz Klient są synonimami.
 4. Za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. „O prawach konsumenta”.

II. Przedmiot Sprzedaży

 1. Przedmiotem sprzedaży są produkty prezentowane na stronach WWW Sklepu Internetowego. Każdy przedmiot podlegający sprzedaży opatrzony jest opisem i ceną.
 2. Wszystkie produkty oferowane Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 3. Ceny wszystkich produktów prezentowanych na stronach WWW Sklepu Internetowego wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena produktu nie zawiera kosztu przesyłki.
 4. Informacje o towarach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66-70 Kodeksu Cywilnego.
 5. Akceptując Regulamin, Klient dokonujący zakupu oferowanych produktów wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez Sprzedawcę zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. 2005, nr 133, poz. 1119) oraz zasadami wystawiania, przesyłania i przechowywania faktury elektronicznej. Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie papierowej.
 6. Akceptacja Klienta nie wyłącza prawa Sprzedającego do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej.
 7. Sprzedawca wystawia i przesyła faktury w formie elektronicznej gwarantując autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści.
 8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane Kupującego wskazane przez niego przy rejestracji, jako właściwe do wystawienia faktury VAT.
 9. Każda faktura w formie elektronicznej będzie dostarczona Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym. Zmiana adresu e-mail Klienta wymaga powiadomienia Sprzedawcy w formie pisemnej lub elektronicznej. W przypadku braku powiadomienia Sprzedawcy przez Klienta o zmianie adresu e-mail, korespondencję kierowaną na dotychczasowy adres e-mail uważa się za prawidłowo doręczoną.
 10. Klient jest uprawniony do wycofania akceptacji zgodnie z § 3 ust. 4 rozporządzenia w drodze pisemnego oświadczenia woli na adres: „GIGA Multimedia, ul. Włodarzewska 65B, 02-384 Warszawa” lub elektronicznie na adres sklep@gigam.pl. W przypadku cofnięcia akceptacji, od dnia następującego po dniu doręczenia oświadczenia Klienta o wycofaniu akceptacji, Sprzedający traci prawo do wystawiania i przesyłania Klientowi faktur w formie elektronicznej.

III. Sprzedaż treści cyfrowych

 1. Sprzedaż treści cyfrowych odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 
 2. Poprzez treści cyfrowe należy rozumieć dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej (np. klucze aktywacyjne), jak również treści cyfrowe dostarczane na nośniku materialnym (np. płyta CD, płyta DVD itp.).
 3. W umowach o dostarczanie treści cyfrowych Sprzedawca działa wyłącznie jako dystrybutor. Sprzedawca nie jest licencjodawcą dystrybuowanych treści cyfrowych, a umowa licencyjna zawierana jest pomiędzy licencjodawcą a Klientem będącym odbiorcą końcowym dystrybuowanych treści cyfrowych.
 4. Zawarcie umowy licencyjnej pomiędzy Klientem, a licencjodawcą następuje w drodze akceptacji tejże umowy podczas instalacji treści cyfrowych przez Klienta, lub wobec braku wymogu akceptacji umowy licencyjnej – na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.).
 5. W przypadku treści cyfrowych dostarczanych na nośniku materialnym, Sprzedawca odpowiada wyłącznie za wady nośnika. Sprzedawca nie odpowiada za wady treści cyfrowych, w szczególności za błędy dostarczonego oprogramowania itp. Za wady dystrybuowanych treści cyfrowych odpowiada licencjodawca.
 6. W przypadku treści cyfrowych dostarczanych na nośniku niematerialnym, Sprzedawca odpowiada wyłącznie za wady związane z działaniem nośnika. Sprzedawca nie odpowiada za wady dystrybuowanych treści cyfrowych. Odpowiada za nie licencjodawca.
 7. Spełnienie świadczenia z umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym następuje, za zgodą Klienta będącego konsumentem, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827). 
 8. W przypadku, gdy Klient będący konsumentem, wyrazi zgodę na rozpoczęcie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, na podstawie art. 38 ust. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827) nie przysługuje mu prawo do odstąpienia od takiej umowy.
 9. Na podstawie art. 38 ust. 9 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r.,poz. 827) Klientowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

IV. Realizacja zamówienia

 1. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie oraz przesłanie przez Kupującego formularza zamówienia udostępnionego podczas procedury zamawiania towarów na stronach WWW Sklepu Internetowego. Wykonanie powyższych czynności jest równoważne ze złożeniem Sprzedającemu oferty zakupu w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 2. Kupujący ma możliwość zakupów bez rejestracji konta. Zarejestrowany użytkownik zyskuje dodatkowo dostęp do :
  1. statusu realizacji zamówienia,
  2. historii zakupów.
 3. Dokonując rejestracji konta użytkownika, Klient:
  1. wyraża  zgodę na umieszczenie swoich danych teleadresowych w bazie Sklepu Internetowego i przetwarzanie  ich zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883). Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu:
   1. realizacji umowy przez Sprzedającego,
   2. informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Sklep Internetowy,
  2. powinien zaakceptować postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego,
  3. może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o promocjach i nowościach.
 4. Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, choć konieczne do realizacji umowy sprzedaży zawieranej ze Sprzedającym. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. O zmianach w Regulaminie użytkownik zostanie powiadomiony przy pierwszym logowaniu po wejściu w życie zmian w Regulaminie. Akceptacja zmian w regulaminie odbywa się poprzez potwierdzenie/kliknięcie komunikatu na stronie logowania w Sklepie Internetowym. Odmowa akceptacji zmian Regulaminu jest równoznaczna z wyrejestrowaniem się ze Sklepu Internetowego z zastrzeżeniem, że Użytkownik uczestniczy w rozpoczętych przed rozwiązaniem umowy transakcjach na zasadach Regulaminu obowiązującego w dacie ich rozpoczęcia. Zmiana Regulaminu nie narusza praw nabytych osób korzystających ze Sklepu Internetowego.
 6. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia zmienionego Regulaminu na stronie internetowej Sklepu Internetowego z zastrzeżeniem, że transakcje rozpoczęte przed wejściem w życie tych zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych. Użytkownik dokonuje akceptacji zmiany regulaminu poprzez kliknięcie/potwierdzenie komunikatu na stronie logowania na stronach WWW Sklepu Internetowego.
 7. Okres ważności złożonego zamówienia wynosi 10 dni. W przypadku braku kontaktu z Klientem po upływie tego terminu zamówienie jest automatycznie anulowane.

V. Dostawa

 1. Dostawy produktów zamawianych w Sklepie Internetowym realizowane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Koszt dostawy zakupionych produktów jest wskazany na Stronie Internetowej w zakładce „Dostawa i formy płatności”
 3. Termin realizacji umowy sprzedaży wynosi od 1 do 10 dni roboczych.
 4. W wypadku gdy Sprzedający nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Klienta, Sprzedający może zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, informując zarazem Klienta na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt Sprzedającego. W takim wypadku Klient ma prawo odstąpić od umowy w sposób i na zasadach określonych w art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827). Zwrot rzeczy następuje wówczas na koszt Sprzedającego.
 5. W przypadku dostarczenia przesyłki za pośrednictwem firmy kurierskiej odbiór jej wymaga pisemnego pokwitowania. Z chwilą wydania towaru Klientowi, przechodzi na niego prawo własności towaru, uprawnienia i wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
 6. W przypadku jednego zamówienia złożonego z wielu produktów, co do których występują różnice w sposobie ich pakowania w szczególności ze względu na ich gabaryty lub też różnice w zakresie czasu realizacji zamówienia, Sprzedający może dokonać podziału zamówienia na mniejsze przesyłki. W opisanej sytuacji koszt dostawy podany Klientowi w podsumowaniu zamówienia nie zmienia się, lecz zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki. W sytuacji, gdy anulowana zostanie część zamówienia – niezależnie od przyczyn, korekcie oraz zwrotowi podlegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do anulowanej części zamówienia.

VI. Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić na piśmie bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres siedziby Sprzedającego (wskazany w tytule I pkt 1 niniejszego Regulaminu). Sprzedający umożliwia złożenie oświadczenia także drogą elektroniczną na adres e-mail: sklep@gigam.pl.
 2. Termin 14-sto dniowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, rozumianego jako objęcie rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo do odstąpienia od umowy;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz wyprodukowana lub zmodyfikowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  3. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  4. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  5. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 4. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny dla stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 
 5. Towar należy odesłać niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie później niż w terminie 14 dni.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towaru zakupionego w zestawie z innym produktem zwrotowi podlega cały zestaw.
 7. Koszty bezpośredniego odesłania (zwrotu) towaru do Sprzedawcy w związku z dokonanym odstąpieniem od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy ponosi Klient.
 8. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 9. Uprawnienia i obowiązki określone w pkt 38-46 Regulaminu przysługują wyłącznie Klientom-Konsumentom dokonującym zakupu produktów w drodze umowy zawartej na odległość w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827).

VII. Reklamacje

 1. Każdemu Klientowi, który zawarł umowę sprzedaży przysługuję prawo do reklamacji.
 2. W przypadku wystąpienia usterki technicznej należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem producenta lub ze Sprzedawcą, telefonicznie lub drogą elektroniczną pod adresem sklep@gigam.pl.
 3. W przypadku reklamacji dokonanej u Sprzedawcy reklamowany towar należy dostarczyć do siedziby Sprzedającego wraz z dokładnym opisem usterki uwzględniającym okoliczności występowania problemu oraz listą czynności podjętych w celu eliminacji problemu. Brak powyższych informacji może znacząco wpłynąć na czas realizacji i zasadność reklamacji. W przypadku dostarczenia reklamowanego towaru za pomocą firmy przewozowej należy również dołączyć dokładny adres zwrotny i numer telefonu kontaktowego.
 4. Większość produktów oferowanych przez Sprzedawcę posiada gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy. Każdorazowo warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Powyższe postanowienie nie wyłącza, ani nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta wynikających z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827).
 5. W przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 k.c. strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają, iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.